போதைப் பொருள் மற்றும் கூட்டாக இடம்பெறும் குற்றங்களை தடுப்பதற்கான 25 அலகுகள் ஸ்தாபிக்கப்படவுள்ளன.

Share Button

போதைப் பொருள் கடத்தல், கூட்டாக இடம்பெறும் குற்றச் செயல்கள் என்பனவற்றை ஒடுக்குவதற்கான 25 அலகுகள் ஸ்தாபிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார தெரிவித்துள்ளார். போதைப் பொருள் வர்த்தகர்கள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் ஒடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *