19ஆவது அரசியல் அமைப்பு திருத்தத்தின் மூலம் நாட்டில் ஸ்திரத் தன்மை அற்ற நிலை ஏற்பட்டதாக கலாநிதி விஜேதாஸ ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார்

Share Button

19ஆவது அரசியல் அமைப்பு திருத்தத்தின் மூலம் நாட்டின் ஸ்திரத் தன்மை சீர்குலைந்ததாக அமைச்சர் கலாநிதி விஜேதாஸ ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார். இந்தத் திருத்தத்தை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்பது நாட்டில் உள்ள பெரும்பாலானோரின் நிலைபாடாகும். இந்தத் திருத்தம் நாட்டை பாதுகாப்பு அற்ற நிலைக்கு இட்டுச் சென்றதாகவும் கலாநிதி விஜேதாஸ ராஜபக்ஷ கூறினார்.

புத்திஜீவிகளை பாராளுமன்றத்திற்கு அனுப்புவது பற்றி கவனம் செலுத்துவது அவசியமாகும். காணி, கல்வி, உள்நாட்டு அலுவல்கள் போன்ற விடயங்கள் பற்றிய தேசிய கொள்கை நாட்டுக்கு அவசியம் என்றும் கலாநிதி விஜேதாஸ ராஜபக்ஷ கூறினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *