இலங்கை வங்கி, சீன அபிவிருத்தி வங்கியுடன் கடன் ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டுள்ளது

Share Button

இலங்கை வங்கி, சீன அபிவிருத்தி வங்கியுடன் கடன் ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டுள்ளது. இலங்கை வங்கி, சீன அபிவிருத்தி வங்கியுடன் ஏற்படுத்திக் கொண்டுள்ள 140 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் பெறுமதியான நீண்டகால கடனின் 70 மில்லியன் டொலர்களுக்கான ஒப்பந்தம் இன்று கைச்சாத்திடப்பட்டது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *