சிங்கப்பூர் வர்த்தகம் பற்றி ஆராய்வதற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள குழுவின் அறிக்கை ஜனாதிபதியிடம் கையளிக்கப்படவுள்ளது.

Share Button

இலங்கை சிங்கப்பூர் சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தம் பற்றி ஆராய்ந்து அறிக்கையை சமர்ப்பிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிபுணர் குழுவின் அறிக்கை ஜனாதிபதியிடம் விரைவில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது. கொருளாதார நிபுணர் பேராசிரியர் டபிள்யு. டி.லக்ஷ்மன் குழுவிற்கு தலைமை தாங்குகிறார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *