இலங்கை சிங்கப்பூர் வர்த்தக ஒப்பந்தம் பற்றி நிபுணர் குழுவின் பரிந்துரைக்கமைய செயற்படுதற்கு அரசாங்கம் தயாராகிறது.

Share Button

இலங்கை சிங்கப்பூர் வர்த்தக ஒப்பந்தம் பற்றி ஆராய்வதற்கென நியமிக்கப்பட்ட குழுவின் விசாரணை வெற்றிகரமான முறையில் இடம்பெறுகிறது. இந்தக் குழுவுக்கு கருத்துக்களையும், யோசனைகளையும் முன் வைக்கலாம். ஒப்பந்தத்தின் மூலம் நாட்டுக்கு பாதகமான விளைவுகள் ஏற்படுமென குழுவின் அறிக்கையில் பரிந்துரைக்கப்படுமாயின் அதில் இடம்பெற்றுள்ள பாதகங்களை நீக்கும் பொறுப்பை தாம் ஏற்றுக் கொள்வதாக ஜனாதிபதி வலியுறுத்தினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *