வாகன புகைப்பரிசோதனைக்குப் பதிலாக புதிய பரிசோதனை முறை அறிமுகம்

Share Button

வாகன புகைப்பரிசோதனை முறைக்குப் பதிலாக புதிய பரிசோதனை முறையொன்றை அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் திலும் அமுனுகம தெரிவித்துள்ளார். இதன் போது புகைமின்கட்டமைப்புசக்கரம் உள்ளிட்ட வாகனத்தின் சகல உதிரிப்பாகங்களும் பரிசீலிக்கப்பட்டு அறிக்கை வழங்கப்படும் என அவர் கூறினார். கொழும்பில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அமைச்சர் இந்த விடயத்தைக் குறிப்பிட்டார்வாகன புகைப்பரிசோதனை முறைக்குப் பதிலாக புதிய பரிசோதனை முறையொன்றை அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் திலும் அமுனுகம தெரிவித்துள்ளார். இதன் போது புகைமின்கட்டமைப்புசக்கரம் உள்ளிட்ட வாகனத்தின் சகல உதிரிப்பாகங்களும் பரிசீலிக்கப்பட்டு அறிக்கை வழங்கப்படும் என அவர் கூறினார். கொழும்பில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அமைச்சர் இந்த விடயத்தைக் குறிப்பிட்டார்

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *