அரச வெசாக் வைபவம் ஹிக்கடுவை தொட்டகம புரான ரஜமஹா விஹாரையில் இடம்பெறவிருக்கிறது

Share Button

அரச வெசாக் வைபவம் எதிர்வரும் மே மாதம் 17ஆம் திகதி ஹிக்கடுவ, தெல்வத்த தொட்டகம புரான விஹாரையில் இடம்பெறவிருக்கிறது. இதற்கமைவாக காலி மாவட்டத்தின் விஹாரைகளும் அபிவிருத்தி செய்யப்படவுள்ளன. மே மாதம் 15ஆம் திகதியிலிருந்து 21ஆம் திகதி வரை தேசிய வெசாக் வாரம் அமுலாகும்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *