இலங்கை கிரிக்கட் தெரிவுக் குழுவிற்கான புதிய உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.

Share Button

இலங்கையின் புதிய கிரிக்கட் தெரிவுக் குழுவின் விபரம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தெரிவுக் குழுவின் தலைவராக அஸந்த டி மெல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். வினோதன் ஜோன், சமிந்த மென்டிஸ் ஆகியோர் குழுவின் ஏனைய அங்கத்தவர்களாவர். நேற்று முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் இந்த நியமனம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *