யாழ் எப் எம் வானொலி இப்போது திறன் பேசி செயலியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Share Button
இலங்கை ஒலிபரப்புக்கூட்டுத்தாபன யாழ் எப் எம் பிராந்திய சேவை ஒலிபரப்பினை நேயர்கள் தமது திறன் பேசிகளில் செவிமடுக்கும் வகையில் SLBC Android செயலியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
கூகுள் பிளேஸ்ரோர், மற்றும் அப்பிள்ஸ்ரோரில் SLBC அப்பினை தரவிறக்கம் செய்வதனூடாக யாழ் எப் எம் அலைவரிசையினை செவிமடுக்கலாம்
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11