இலங்கை மின்சார சபைக்கும், பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்திற்கும் இடையில் இணக்கப்பாடு!

இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் 2017ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவரை 80 பில்லியன் ரூபாவை இலங்கை மின்சார சபைக்கு நிலுவையாக செலுத்த வேண்டும் என்று அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க

Read more